Goleuadau solar: y ffordd tuag at gynaliadwyedd

Mae pŵer solar yn chwarae rhan sylweddol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Gall technoleg solar helpu mwy o bobl i gael gafael ar bŵer rhad, cludadwy a glân i gymedroli tlodi a chynyddu ansawdd bywyd. Ar ben hynny, gall hefyd alluogi gwledydd datblygedig a'r rheini sy'n ddefnyddwyr mwyaf o danwydd ffosil, i drosglwyddo i ddefnydd ynni cynaliadwy.

“Diffyg golau ar ôl iddi nosi yw’r ffactor unigol mwyaf sy’n gwneud i ferched deimlo’n anniogel yn eu cymunedau. Mae cyflwyno'r systemau pŵer solar i ardaloedd oddi ar y grid yn helpu i drawsnewid bywydau pobl yn y cymunedau hyn. Mae'n ymestyn eu diwrnod ar gyfer gweithgaredd masnachol, addysg, a bywyd cymunedol, ”meddai Prajna Khanna, sy'n arwain CSR yn Signify.

Erbyn 2050 - pan fydd yn rhaid i'r byd fod yn niwtral yn yr hinsawdd - bydd seilwaith ychwanegol yn cael ei adeiladu ar gyfer 2 biliwn o bobl eraill. Nawr yw'r amser i economïau sy'n dod i'r amlwg drawsnewid yn dechnolegau doethach, gan osgoi dewisiadau carbon-ddwys, ar gyfer ffynonellau ynni di-garbon glanach a mwy dibynadwy.

Gwella Bywydau

Fe wnaeth BRAC, corff anllywodraethol mwyaf y byd, weithio mewn partneriaeth â Signify i ddosbarthu goleuadau solar i fwy na 46,000 o deuluoedd yng ngwersylloedd ffoaduriaid Bangladesh - bydd hyn yn helpu i wella ansawdd bywyd trwy gefnogi anghenion sylfaenol.
“Bydd y goleuadau solar glân hyn yn gwneud y gwersylloedd yn lle llawer mwy diogel yn y nos, ac maent, felly, yn gwneud cyfraniad mawr ei angen i fywydau pobl sy'n treulio diwrnodau mewn anawsterau annirnadwy,” meddai uwch gyfarwyddwr Strategaeth, Cyfathrebu a Grymuso. yn BRAC.

Gan mai dim ond os darperir y sgiliau sydd eu hangen i gynnal y technolegau hyn y gall goleuadau gael effaith gadarnhaol hirdymor ar gymunedau, mae Sefydliad Signify yn rhoi hyfforddiant technegol i aelodau cymunedau anghysbell yn ogystal â helpu gyda datblygiad entrepreneuraidd i annog cynaliadwyedd mentrau gwyrdd.

Yn taflu goleuni ar wir werth pŵer solar

Costau gweithredu a chynnal a chadw osgoi (sefydlog ac amrywiol)

Tanwydd tanwydd.

Wedi osgoi gallu cenedlaethau.

Capasiti wrth gefn wedi'i osgoi (planhigion wrth gefn sy'n troi ymlaen os oes gennych chi, er enghraifft, lwyth aerdymheru mawr ar ddiwrnod poeth).

Capasiti trosglwyddo wedi'i osgoi (llinellau).

Costau atebolrwydd amgylcheddol ac iechyd sy'n gysylltiedig â mathau o gynhyrchu trydan sy'n llygru.


Amser post: Chwefror-26-2021