Effaith Gadarnhaol Ynni Solar ar yr Amgylchedd

Byddai newid i ynni'r haul ar raddfa fawr yn cael effaith gadarnhaol gadarnhaol ar yr amgylchedd. Fel arfer, defnyddir y gair amgylcheddol i gyfeirio at ein hamgylchedd naturiol. Fodd bynnag, fel bodau cymdeithasol, mae ein hamgylchedd hefyd yn cynnwys trefi a dinasoedd a chymunedau pobl sy'n byw ynddynt. Mae ansawdd yr amgylchedd yn cynnwys yr holl elfennau hyn. Gall gosod hyd yn oed un system ynni solar wneud gwelliant mesuradwy ar bob agwedd ar ein hamgylchedd.

Buddion i'r Amgylchedd Iechyd

Daeth dadansoddiad yn 2007 gan y Labordy Ynni Adnewyddadwy Cenedlaethol (NREL) i'r casgliad y byddai mabwysiadu ynni'r haul ar raddfa fawr yn lleihau allyriadau ocsidau nitraidd a sylffwr deuocsid yn sylweddol. Roeddent yn amcangyfrif y gallai'r Unol Daleithiau hefyd atal allyriadau CO2 100,995,293 dim ond trwy ddisodli nwy naturiol a glo gyda 100 GW o bŵer solar.

Yn fyr, canfu'r NREL y byddai defnyddio pŵer solar yn arwain at lai o achosion o salwch sy'n gysylltiedig â llygredd, yn ogystal â lleihau achosion o broblemau anadlol a chardiofasgwlaidd. Ymhellach, byddai'r gostyngiad hwnnw mewn salwch yn trosi i lai o ddiwrnodau gwaith a gollir a chostau gofal iechyd is.

Buddion i'r Amgylchedd Ariannol

Yn ôl Gweinyddiaeth Gwybodaeth Ynni’r Unol Daleithiau, yn 2016, roedd y cartref Americanaidd ar gyfartaledd yn defnyddio 10,766 awr cilowat (kWh) o drydan y flwyddyn. Mae prisiau ynni hefyd yn amrywio, yn ôl rhanbarth, gyda New England yn talu'r prisiau uchaf am nwy naturiol a thrydan yn ogystal â chael y cynnydd canrannol uchaf.

Mae prisiau dŵr ar gyfartaledd hefyd yn cynyddu'n gyson. Wrth i gynhesu byd-eang leihau'r cyflenwad dŵr, bydd y codiadau hynny mewn prisiau yn codi hyd yn oed yn fwy dramatig. Mae trydan solar yn defnyddio hyd at 89% yn llai o ddŵr na thrydan sy'n cael ei bweru gan lo, a fyddai'n helpu prisiau dŵr i aros yn fwy sefydlog. 

Buddion i'r Amgylchedd Naturiol

Mae ynni'r haul yn achosi hyd at 97% yn llai o law asid na glo ac olew, a hyd at 98% yn llai o ewtroffeiddio morol, sy'n disbyddu dŵr ocsigen. Mae trydan solar hefyd yn defnyddio 80% yn llai o dir. Yn ôl Undeb y Gwyddonwyr Pryderus, mae effaith amgylcheddol ynni'r haul yn fach iawn o'i gymharu ag effaith ynni tanwydd ffosil.

Cynhaliodd ymchwilwyr yn Lab Lawrence Berkeley astudiaeth rhwng 2007 a 2015. Daethant i'r casgliad, o fewn yr wyth mlynedd hynny, bod ynni'r haul wedi cynhyrchu $ 2.5 biliwn mewn arbedion hinsawdd, $ 2.5 biliwn arall mewn arbedion llygredd aer, ac atal 300 o farwolaethau cyn pryd.

Buddion i'r Amgylchedd Cymdeithasol

Beth bynnag yw'r rhanbarth, yr un cysonyn yw, yn wahanol i'r diwydiant tanwydd ffosil, mae Effaith gadarnhaol Ynni Solar yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal i bobl ar bob lefel economaidd-gymdeithasol. Mae angen aer glân a dŵr yfed glân ar bob bodau dynol i fyw bywydau hir, iach. Gydag ynni'r haul, mae ansawdd bywyd yn cael ei wella i bawb, p'un a yw'r bywydau hynny yn cael eu byw mewn ystafell penthouse neu mewn cartref symudol cymedrol.


Amser post: Chwefror-26-2021